گلاب

از ديدگاه علمي گلاب به حاصل تقطير گل هاي سرخ (محمدي )(Rosa damasena – Mill ) تازه چيده شده با آب كه اسانس اضافي آن ازمحلول آبكي جدا شده است، اطلاق مي گردد. در مجموع گلاب خوب بوي خوش وطعم كمي تند وتلخ دارد و از نظرظاهري ، بي رنگ ،زلال ، بدون رسوب وماده خارجي وبوي ترشيدگي و داراي بوي ويژه گل محمدي مي باشد.

گلاب ازحيث درجه خلوص به چند دسته تقسيم مي شوند:

گلاب سنگين(درجه يك): گلابي است كه در 100 ميل ليترآن دست كم 35 ميلي گرم اسانس وجود داشته باشد ويا حداقل اسانس آن كم تر از25 ميلي گرم نباشد. به تعبيرمحلي گلابي است كه ازريختن 30 كيلوگرم گل مرغوب (قمصر)، واستحصال 40 ليترمحلول ازآن ، به دست مي آيد كه به آن گلاب 5 مني مي گويند.

گلاب سبك (درجه دو): گلابي است كه د ر100 ميلي ليترآن دست كم15 كيلوگرم گل واستحصال 40 ليتر محلول بدست مي آيد(5/2 مني). البته درقمصر بينابين اين دو گلاب ، گلاب متوسطي تهيه مي شود كه از ريختن 18 كيلو گرم گل و استحصال 40 ليتر محلول بدست مي آيد كه به آن گلاب سه مني مي گويند.

به غير از موارد مذكور، مي توان از انواع خاص گلاب باكيفيت هاي مختلفي كه با مقياسي محدود در قمصر گرفته مي شود، نيزنام برد.از آن جمله

گلاب دو آتشه : چنانچه پس ا زيكبار تقطير و گلاب گيري دوباره به جاي ريختن آب روي گل هاي ديگ ، گلاب به دست آمده قبلي رابريزيم ؛ يعني گلاب مجددا با گل تازه تقطير شود. به گلابي كه ازاين تقطير به دست آيد، گلاب دو آتشه گويند.

گلاب سه آتشه (سه گل ): چنان چه عمل گلاب گيري را براي بارسوم تكرار كنيم ، يعني گلاب دو آتشه را دوباره با گل تازه تقطير كنيم؛ به آن گلاب سه آتشه مي گويند. اين دو نو ع گلاب بسيار كم توليد مي شود واز حيث كيفيت و ميزان اسانس بي نظيراست؛ چه ، ادامه اين روندمنجر به اسانس گيري مي شود. در گذشته درقمصر به اين روش سنتي ، اسانس گيري مي شده است.

گلاب پس آب : درصورتي كه بعد ازعمل تقطير دوباره به تفاله هاي ديگ ، آب اضافه كنيم و ازتفاله هاي گل مجدا تقطير صورت پذيرد، گلاب به دست آمده را كه از كيفيت نازلي برخودار است پس آب گويند.

گلاب زيرعطري: گلابي كه با پارچ مخصوص تهيه مي شود و براي توليد آن به جاي گرفتن مثلا40 ليتر گلاب ا ز30 كيلوگرم گل ، درحقيقت 7 ليتر گلاب گرفته مي شود وبيش تر گرفتن عطر آن مطمع نظر است و بعد از آنكه عطر از پارچ خارج شود به گلاب زيرعطر ، گلاب زيرعطري مي گويند.منوی اصلی
ارتباط با ما

قمصر قطعه ای از باغ بهشت

قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر

تلفن تماس :    55642424  و55642345-031

نمابر :      55642334-031